ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی  در...

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده 62 قانون مجازات اسلامی   در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص...

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی هركس به‌ علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم...

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات بازدارنده)

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۶۹۷ (اصلاحی مطابق...

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر، آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه...

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات بازدارنده)

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۷۰۴  هر کس...

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳ (اصلاحی مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و...

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی  محکومیت...

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) هر کس با توجه به سمتِ یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان...

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت...
رزرو وقت مشاوره