در این مقاله در مورد ردّ وصیت صحبت میکنیم

ردّ وصیت توسط موصی له

اختیارِ موصی له (ذی نفع وصیتِ تملیکی) در ردّ وصیت موصی له می تواند تملّکی که به سود او انشاء شده است را ردّ کند و در این باره طرفداران ایقاع بودن وصیت نیز تردید...
ماهیت حقوقی وصیت چیست؟

ماهیت حقوقی وصیت چیست؟

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اولین سوال و پرسشی که...
در این مطلب در مرود اوصاف ذاتی وصیت صحبت میکنم

اوصاف ذاتی وصیت

با مطالعه قانون مدنی به نظر می رسد این قانون برای وصیت سه وصف مهم و ذاتی در نظر گرفته است که ذیلاً به شرح این اوصاف می پردازیم. معلّق بودن وصیت به فوت: رکن...
در این مقاله در مورد قبول وصیت صحبت میکنم

قبول وصیّت و شرایط آن

قبول وصیّت و شرایط آن توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. یکی...
در این مطلب به سنّت، دلیل استنباط حکم میپردازیم

سنّت، دلیل استنباط حکم

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. به عقیده علماء عامّه (اهل...
ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان دلایل اجتهادی هستند. این ادلّه در فقه شیعه عبارتند از

ادلّه استنباط احکام

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان...
در بحث تعارض ادلّه با دو اصطلاح مهم مواجه هستیم که در این مقاله به آن میپردازم

تعارض ادله

تعارض ادله توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. در بحث تعارض ادلّه...
در ابن مقاله در مورد تعارض استصحاب با سایر اصول و قواعد صحبت میکنم

تعارض استصحاب با سایر اصول و قواعد

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. گاه اتفاق می افتد استصحاب...
در این مطلب به اصل استصحاب پرداخته ایم

اصل استصحاب

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. در اصلِ استصحاب، برخلاف سه...
در این مطلب به اصل احتیاط یا اشتغال پرداخته ایم

اصل احتیاط یا اشتغال

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مراد از احتیاط آن است...
رزرو وقت مشاوره