در این مقاله درمورد عام و خاص صحبت میکنیم

عام و خاص

عام و خاص توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. عام لفظی است...
در این مقاله درمورد اقسام واجب در اصول فقه صحبت میکنیم

اقسام واجب در اصول فقه

گفته شد وجوب، حکم و واجب، موضوع یا عمل است. هر عملی که حکمِ وجوب بر آن بار شود، اصطلاحاً «واجب» نامیده می شود. در علم اصول واجب دارای تقسیمات گوناگونی است که ذیلاً...
در این مطلب در مرود اوامر صحبت میکنیم

اوامر چیست؟

واژه امر دارای دو معنی است که هرکی به طریق خاصی جمع بسته می شوند. معنای اول امر عبارت است از چیز یا شیء. جمع امر بدین معنی امور است. برای مثال در مواد...
در این مطلب در مورد دلایل اثبات دعوا صحبت خواهیم کرد

دلایل اثبات دعوا در قانون ایران

«دلایل»: جنگ افزارهای نبرد قضایی دلیل چیزی است که اطراف دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع در مقابل آن از آن استفاده و به آن استناد می کنند. اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق...
در این مطلب در مرود اجمال مخصص صحبت میکنم

اجمال مخصص

مخصص دلیل خاصی است که بعضی از افراد موضوع عام را از حکم خارج می نماید. بنابراین پس ازتخصیص، عده ای از افراد موضوع همچنان مشمول حکم عام باقی مانده و عده ای ازشمول حکم...
رزرو وقت مشاوره