قرار اِعدادی یا مقدماتی چه قراری است ؟

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. قرار اعدادی یا مقدماتی...

حکم قطعی به چه معنی است ؟

حکم قطعی به چه معنی است؟ توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این...

تامین دلیل

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. هر یک از اصحاب دعوا...

شکایت نسبت رای داور و اجرای آن

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. رای داور اگرچه توسط شخص...

مواردی که دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف می نماید.

مواردی که دادگاه تجدید نظر استان حل  اختلاف می نماید توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده...

اجرای رای داور

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اجرای رای داور رای داوری...

مراجع حل اختلاف در صلاحیت

مراجع حل اختلاف در صلاحیت        توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اگر...

اصل صلاحیت محلی دادگاه ها و استثنائات وارد آن

اصل صلاحیت محلی دادگاه ها و استثنائات وارد آن توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل...

صلاحیت ذاتی دادگاه های حقوقی

    توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. صلاحیت ذاتی دادگاه های حقوقی   صلاحیت...

دعاوی تصرف

دعاوی تصرف توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. دعوا در صورتی از...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره